Startside > Vedtægter

 

 

Kapitel 1. Foreningens navn, formål og medlemmer.

 

§1. Navn og værneting.
Foreningens navn er Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer i Danmark (herefter forkortet SME). Hjemsted og værneting er Helsingør Kommune. Foreningens adresse er: SME, Allégade 2, 3000 Helsingør.

Foreningens forretningssprog er dansk.

 

§2. Begreb og formål.
Ved en sammenlægning af SEDA (Brancheforeningen af Samvirkende Mindre Erhvervsfartøjer i Danmark) og SIL (Sammenslutningen af Indregistrerede Lystfiskerfartøjer) er SME stiftet d. 18. november 1996 med det formål at samle erhvervsdrivende smårederier, hvis skibe beskæftiges med erhvervsmæssig persontransport og anden erhvervsmæssig virksomhed, og som er underkastet den danske Søfartsstyrelses bestemmelser.

 

SME har til formål at varetage erhvervets interesser ved:

 

Stk. 2. At søge gennemført en sammenslutning af alle erhvervets udøvere og derved skabe et godt sammenhold og samarbejde medlemmerne imellem, samt bistå og understøtte de enkelte medlemmer i spørgsmål af faglig, juridisk, økonomisk og lignende art.

 

Stk. 3. At gennemføre fællesoptræden i alle for branchen vigtige anliggender, især at være opmærksom på fremsættelse af lovforslag i Folketinget, der måtte berøre branchens interesser og på passende måde repræsentere branchen i sådanne spørgsmål ved forhandling med myndigheder, institutioner og lignende om vigtige forhold samt ved at påse, at branchens interesser varetages i principielle sager, der måtte være rejst ved domstolene m.v., samt endelig gennem aktiv påvirkning af politikere og embedsmænd at søge branchens interesser sikret i love og bekendtgørelser.

 

Stk. 4. At repræsentere branchen nationalt og internationalt.

 

Stk. 5. At holde medlemmerne underrettet om ethvert spørgsmål af almen interesse.

 

Stk. 6. At sikre medlemmerne den bedst mulige service i enhver henseende, herunder eventuelt at oprette særlige funktioner via arbejdsgrupper eller udvalg.

 

§3. Optagelse af medlemmer.

Som medlem kan optages ethvert aktivt småskibsrederi,

  1. der er registreret som hjemmehørende i Danmark, og som er ansvarlig for drift af skib(e) på dansk eller udenlandsk flag, der er beskæftiget med persontransport eller anden transport i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af den danske Søfartsstyrelse eller af en tilsvarende udenlandsk myndighed samt af samme myndighed underkastet regelmæssig kontrol, eller

  2. er registreret som hjemmehørende i en anden nation end Danmark, og som er ansvarlig for drift af skib(e) på dansk flag, der er beskæftiget med persontransport eller anden transport i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af den danske Søfartsstyrelse.

Medlemskaber tegnes pr. skib.

 

Stk. 2. Anmodning om optagelse sker ved skriftlig ansøgning, der indsendes til SME vedlagt gyldigt fartscertifikat for de omhandlede skibe.

 

Stk. 3. SME kan forlange at få dokumentation for gyldig fartshjemmel pr. indmeldelsesdato.

 

Stk. 4. Medlemmer, der driver flere skibe og medlemmer, der er juridiske personer (aktieselskaber, anpartsselskaber etc.) repræsenteres overfor SME ved virksomhedens ansvarlige leder og/eller den, som virksomheden måtte bemyndige. Sådan bemyndigelse kan dog ikke gives til personer helt uden tilknytning til den pågældende virksomhed og/eller til personer, hvis erhvervsmæssige interesser kunne antages at være i modsætning til SME’s eller branchens interesser i øvrigt. Tvivlsspørgsmål herom afgøres af SME’s bestyrelse.

 

§4. Udmeldelse og eksklusion.

Udmeldelse skal ske skriftligt senest tre måneder før den ordinære generalforsamling.

Udebliver et medlems kontingent med en måneds respit efter udtrykkeligt skriftligt påkrav, kan medlemmet slettes som medlem af SME. Genindmeldelse kan foretages efter sædvanlig procedure.

 

Stk. 2. Dersom bestyrelsen finder det nødvendigt, kan et medlem ekskluderes af SME. Dog skal beslutningen godkendes af førstkommende generalforsamling med to tredjedeles majoritet af de fremmødte. Eksklusionen er først effektiv herefter.

 

Stk. 3. Såfremt et medlem afhænder et skib, som medlemskabet dækker, eller hvis medlemmet ophører med at drive samme skib, eller hvis medlemmet tages under konkursbehandling eller træder i likvidation, ophører medlemskabet fra den dato, fra hvilken medlemmet ikke længere er ansvarlig for driften af skibet.

 

§5. Kontingent.

Ved indmeldelse betaler medlemmet et optagelsesgebyr. Gebyret betales pr. skib. Størrelsen af gebyret fastsættes årligt på generalforsamlingen.

 

Stk. 2. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed og betales årligt forud efter generalforsamlingen - senest en måned efter udsendelse af opkrævning.

 

Stk. 3. Der betales fuldt kontingent for rederiets første skib. For hvert efterfølgende af rederiets skibe, gradueres kontingentet ned.  Gradueringen fastsættes på generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Ved udmeldelse ydes ikke refusion for overskydende kontingent, men hvis udmeldelse sker ved forlis eller salg, bliver et af samme medlem nyindmeldt skib kontingentfri i resten af perioden.

 

§6. Medlemmers forpligtelser.

Medlemmer skal i alles interesse rapportere til SME om sager, der kan være af almen interesse.

 

Stk. 2. Henvendelser til offentligheden om foreningsforhold foretages af SME’s talsmand, der hvis ikke en anden er udpeget af SME’s bestyrelse - er formanden.

 

Stk. 3. Såfremt et medlem overtræder SME’s love, handler imod en af SME’s bestyrelse lovligt truffet beslutning, der er kundgjort på behørig måde, eller modarbejder SME’s formål og interesser eller i øvrigt gør sig skyldig i sådanne handlinger eller undladelser, der efter sagens og forholdets natur må siges at være af ukollegial art, kan han eller de af bestyrelsen besluttes ekskluderet jvf. §4, stk. 2.

 


 

Kapitel 2. SME’s organisation.

 

§7. SME’s organer.

SME’s organer er:

1) Generalforsamlingen

2) Bestyrelsen

3) Udvalg og arbejdsgrupper.

 

§8. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen, der afholdes årligt i første halvdel af december måned, er SME’s højeste myndighed. Kun generalforsamlingen kan vedtage og forandre SME’s love og træffe beslutning om SME’s opløsning. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyntagen til det fremmødte antal medlemmer.

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling indkaldes pr. post til hvert enkelt medlem med et varsel af seks uger.

 

Stk. 3. Den ordinære generalforsamlings dagsorden bekendtgøres sammen med indkaldelsen og skal indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning.

  3. Forelæggelse af revideret regnskab.

  4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent o.lign.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og faste udvalg.

  7. Valg af revisor.

  8. Eventuelt.

 

Stk.4. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen og behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen afholdes. Forslag om ændring af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 6. oktober i det år, hvor ændringsforslaget ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling. Ændringsforslaget skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

 

Stk. 5. Stemmeret har medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

 

Stk. 6. Hvert medlem har een stemme pr. indmeldt skib.

 

Stk. 7. Et medlem kan møde for et andet medlem med skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog stemme for mere end to medlemmer.

 

Stk. 8. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dirigenten kan dog bestemme, at afstemningen skal foregå skriftligt. Det samme kan forlanges af en tredjedel af de fremmødte.

 

Stk. 9. Forslag af ændring af SME’s love vedtages på generalforsamlingen med to tredjedeles flertal af de fremmødte.

 

Stk. 10. Dirigenten kan suspendere generalforsamlingen en kortere tid inden eventuel skriftlig afstemning finder sted, således at medlemmerne kan få lejlighed til at drøfte afstemningen. Hvert medlem har ret til at kræve spørgsmålet om kortere suspension med dette formål indbragt til generalforsamlingens afgørelse ved simpel stemmeflerhed.

 

Stk. 11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller to tredjedele af medlemmerne finder anledning dertil. Indkaldelsen kan ske med 3 ugers varsel, og indkaldelse foretages som ved ordinære generalforsamlinger.

 

§9. Valgbarhed.

Kun medlemmer af SME kan vælges til bestyrelsen og eventuelle andre tillidsposter.

 

Stk. 2. Medlemmer, der jvf. §4 ikke har overholdt deres forpligtelser overfor SME, er ikke valgbare.

 

Stk. 3. Enhver, der har opnået valg til en tillidspost, og som i valgperioden ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelserne, skal senest 1 måned efter nedlægge sit mandat.

 

§10. SME’s bestyrelse.

Bestyrelsen består af:

1) 1 formand
2) 1 næstformand
3) 1 kasserer
4) 1 sekretær
5) 1 menigt medlem
6) 2 suppleanter
Bestyrelsen skal - om muligt - sammensættes således, at alle erhvervsgrene er repræsenteret.
Stk. 2. Formanden, sekretæren og det menige medlem er på valg på ulige år.
Næstformanden og kassereren er på valg på lige år.
Suppleanterne er på valg hvert år.
 
Stk. 3. Bestyrelsen har til opgave at formulere og fremføre alle SME’s interesser i alle vigtige anliggender samt at påse, at generalforsamlingens beslutninger søges gennemført. Bestyrelsen skal endvidere føre overordnet og koordinerende tilsyn med arbejdet i udvalg og arbejdsgrupper. Bestyrelsen er ansværlig for udarbejdelse af regnskab og budget.
 
Stk. 4. Ved administration af SME’s formue tegnes SME af formanden og kassereren.
 
Stk. 5. Hvis formanden fratræder i løbet af valgperioden, indtræder næstformanden i dennes sted, indtil næstkommende generalforsamling kan vælge en ny formand. En suppleant indtræder på næstformandens plads i samme periode. Hvis andre bestyrelsesmedlemmer fratræder, indtræder en suppleant indtil næstkommende generalforsamling.
 
Stk. 6. Bestyrelsen holder møde efter behov. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Der tages skriftligt beslutningsreferat af møderne. Referatet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Det udsendes snarest efter til bestyrelsesmedlemmerne - ikke senere end 1 måned efter mødet.
 
§11. Udvalg og arbejdsgrupper.
Udvalg nedsættes principielt af generalforsamlingen, der også beslutter antallet af medlemmer i udvalget og eventuelt vedtager en budgetramme for udvalgets arbejde. Bestyrelsen udpeger af sin midte en repræsentant med referencepligt til bestyrelsen til hvert udvalg.
 
Stk. 2. Arbejdsgrupper kan nedsættes af bestyrelsen, der selv udpeger medlemmerne af arbejdsgruppen. Bestyrelsen udpeger af sin midte en repræsentant med referencepligt til bestyrelsen til deltagelse i arbejdsgruppen.
 
§12. Formandens og næstformandens funktioner og beføjelser.
Formanden skal i alle tilfælde repræsentere SME overfor offentlige myndigheder og pressen. Han har særlig pligt til at være i nøje føling med regeringens, folketingets og den offentlige administrations virksomhed, og han er ansvarlig for, at der i tide tages de fornødne skridt til beskyttelse af SME’s interesser. Endvidere skal han repræsentere, når det skønnes påkrævet for at redegøre for SME’s arbejde.
Han skal føre tilsyn med, at SME’s vedtægter og beslutninger overholdes.
 
Stk. 2. Næstformanden overtager formandens funktioner og beføjelser, når formanden har forfald.

Kapitel 3. SME’s regnskab og formue.

 

§13. SME’s regnskabsår.

SME’s regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.

 

Stk. 2. Regnskabet skal i revideret stand forelægges medlemmerne ved den ordinære generalforsamling.

 

§14. SME’s formue.

SME’s formue kan under ingen omstændigheder belånes, og såfremt SME opløses, båndlægges formuen under administration som bestyrelsen fastsætter, således at midlerne fordeles blandt de på opløsningstidspunktet indmeldte skibe i forhold til disses indbetalte kontingent gennem de seneste 5 år.

 


 

Kapitel 4. SME’s opløsning.

 

§15. SME’s opløsning.

Beslutningen om SME’s opløsning må, for at være gyldig, være vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Det skal udtrykkeligt fremgå af indkaldelsen, at SME’s opløsning står på dagsordenen. På begge møder, der skal holdes med mindst 3 måneders mellemrum, skal der være mindst 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer for opløsningen. Stemmerne skal være afgivet skriftligt i overensstemmelse med disse vedtægters § 8.

 


 

Kapitel 5. Andre forhold.

 

§16. Vedtagelse, ikrafttræden m.v.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 18. november 1996.

Ændret på den ordinære generalforsamling d. 20. november 2000.

Ændret på den ordinære generalforsamling d. 21. november 2005.

Ændret på den ordinære generalforsamling d. 2. december 2008.

 
       

 

Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer

Tel: 5051 6012 - E-post: info@smedanmark.dk